www.knk-opleidingen.nl

De specialist in het geven van opleidingen en trainingen in de wereld van Documentherkenning!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening

Definities

In onze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

Wij;

 De gebruikers van deze Algemene voorwaarden handelend onder de naam,

www.knk-opleidingen.nl

•Opdrachtgever:  

Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een training/advies organiseren;

Leverancier:  

Degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;

•De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – Rotterdam - onder nummer:  51569795;

Deelnemer:

Degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een training/advies organiseren;

Wederpartij:

Zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Werkingssfeer

•Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.

•Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aan vullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Offertes

•Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.

•Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.

•Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatie kosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

•De offerte heeft altijd een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van www.knk-opleidingen.nl  zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

Volmachten

•Degene, die namens de opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Tarieven

•De tarieven van een training/advies zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging, tenzij anders is aangegeven (bijvoorbeeld richtprijzen bij een offerte voor een komend jaar).

•Na afloop van de training/advies ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer:1596.92.601, t.n.v.  www.knk-opleidingen.nl te Spijkenisse onder vermelding van het factuurnummer (RABO bank Voorne-Putten Rozenburg).

•Extra deelname aan een training/advies kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.

•Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

•Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

•Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.

•Alle kosten van eventuele invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 113,45).

Annuleringsvoorwaarden

•Tot 6 weken voor het arrangement plaatsvindt, kunt u de training/advies annuleren tegen 20% kostenvergoeding van het totaalbedrag. Tot 1 week wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 1 week brengen wij het volledig overeengekomen bedrag in rekening. Voor een wijziging in het aantal deelnemers, geldt een termijn van 5 dagen voor de training/advies.

•Bij trainingen/advies die meer dan drie maanden van te voren geboekt zijn is www.knk-opleidingen.nl niet aansprakelijk voor omstandigheden die er voor zorgen dat bepaalde onderdelen (accommodatie, logistiek) geen doorgang kunnen vinden, www.knk-opleidingen.nl  verplicht zich wel om een alternatief arrangement te organiseren op dezelfde geplande datum, dan wel op een alternatieve datum.

 

Deelnemers en haar verplichtingen

•Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan www.knk-opleidingen.nl besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

www.knk-opleidingen.nl en zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging aan kleding en/of goederen van de deelnemers, tenzij er van onze kant sprake is van grove nalatigheid.

Verzekering, aansprakelijkheid en garantie

•Behoudens de verantwoordelijkheid van www.knk-opleidingen.nl  krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van: a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door www.knk-opleidingen.nl .. b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of cursisten/deelnemers.

www.knk-opleidingen.nl  staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht- bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of www.knk-opleidingen.nl  al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

•Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeen komst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.

•In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het al door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

•Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Toepasselijk recht

•Op elke overeenkomst tussen www.knk-opleidingen.nl  en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Intellectuele eigendom

•Copyright www.knk-opleidingen.nl. 

Het materiaal op de website is bedoeld om de bezoeker te informeren over www.knk-opleidingen.nl en haar activiteiten. Niets uit de website(informatie, graphics, foto’s)mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. De website en de gebruikte materialen zijn eigendom van www.knk-opleidingen.nl, tenzij anders aangegeven. De ontwikkelde graphics zijn eigendom van www.knk-opleidingen.nl,  die in geen geval gebruikt mogen worden op een website anders dan www.knk-opleidingen.nl.Info
Instagram